Dhobi Ghat, Mumbai, India (2016)
Dhobi Ghat (1 von 25).jpg
Dhobi Ghat (3 von 25).jpg
Dhobi Ghat (4 von 25).jpg
Dhobi Ghat Zusatz (1 von 1).jpg
Dhobi Ghat (5 von 25).jpg
Dhobi Ghat (8 von 25).jpg
Dhobi Ghat (11 von 25).jpg
Dhobi Ghat (14 von 25).jpg
Dhobi Ghat (12 von 25).jpg
Dhobi Ghat (13 von 25).jpg
Dhobi Ghat (15 von 25).jpg
Dhobi Ghat (17 von 25).jpg
Dhobi Ghat (16 von 25).jpg
Dhobi Ghat (18 von 25).jpg
Dhobi Ghat (19 von 25).jpg
Dhobi Ghat (20 von 25).jpg
Dhobi Ghat (23 von 25).jpg
Dhobi Ghat (24 von 25).jpg
Dhobi Ghat (21 von 25).jpg
Dhobi Ghat (25 von 25).jpg